Lưu trữ thẻ: Chat

Các bức xạ nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa

Các loại bức xạ Ion hoá – Bức xạ anpha (a) khả năng xuyên kém. [...]